Privacyverklaring

De afdelingen Belastingen van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort werken samen in Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ). Bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen verwerkt GBKZ persoonsgegevens. Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door GBKZ.

Bekijk ook de algemene privacyverklaring:

GBKZ gaat bij de verwerking van de persoonsgegevens uit van de volgende uitgangspunten:

 • GBKZ verwerkt uw persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
 • GBKZ verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt.
 • GBKZ verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke gegevens.
 • GBKZ zorgt ervoor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden aangepast.
 • GBKZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid hangt samen met de doeleinden van de betreffende verwerking of met de wettelijke verplichtingen.
 • GBKZ treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

GBKZ verwerkt gegevens voor de uitvoering van de volgende regelingen:

 • Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
 • Algemene wet rijksbelastingen
 • Invorderingswet en Invorderingsleidraad
 • Legesverordening van de gemeenten
 • Gemeentewet
 • Faillissementswet
 • Wet op de zorgtoeslag

GBKZ verwerkt uw gegevens alleen als dat nodig is en in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving. Zo gebruikt GBKZ bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum en uw BSN. Wilt u weten welke gegevens GBKZ precies van u verwerkt? Kijkt u dan in het Register van verwerkingen

GBKZ gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Ook heeft GBKZ maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

GBKZ gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • heffen van belastingen
 • behandelen van aanvragen kwijtschelding
 • verlenen van beschikkingen
 • behandelen van bezwaar en beroep
 • marktanalyses
 • registreren automatische incasso’s
 • herwaarderingen
 • melden faillissementen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze taken uit te voeren.

GBKZ vraagt uw gegevens om de bovenstaande taken uit te voeren. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk een beslissing te nemen op uw aanvraag of om de juiste belastingen op te leggen. GBKZ let erop dat ze niet meer gegevens vragen dan ze nodig hebben voor de beslissing op uw aanvraag of het heffen van belastingen.

Veel van uw gegevens heeft GBKZ van uzelf gekregen. Maar daarnaast krijgt GBKZ ook gegevens via andere overheidsorganen, zoals de Basisregistratie personen.

Voor de uitvoering van de taken van GBKZ is het soms nodig om uw gegevens te verstrekken aan anderen. Dit doet GBKZ alleen als dat echt nodig is en niet anders kan. U kunt hierbij denken aan rechtbanken en aan de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem. Aan wie GBKZ uw gegevens verstrekt is natuurlijk afhankelijk van de specifieke taak. GBKZ geeft uw gegevens nooit door naar landen buiten de EU.

GBKZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden. De bewaartermijn wordt vaak wettelijk bepaald. Zo bepaalt de selectielijst van de Archiefwet dat GBKZ uw gegevens voor een bepaalde periode moet bewaren. Als er niets wettelijk geregeld is over de bewaartermijnen, dan worden de gegevens zodra ze niet meer nodig zijn direct vernietigd.

Uw gegevens worden binnen GBKZ verwerkt. Maar uiteindelijk is het college van burgemeester en wethouders van uw woongemeente hiervoor verantwoordelijk. De verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt.

Inzage van uw persoonsgegevens

U kunt zonder het geven van een reden uw persoonsgegevens inzien of een kopie ervan ontvangen. Op die manier wordt het u duidelijk waar uw gegevens vandaan komen en met wie GBKZ de gegevens eventueel deelt of hebben gedeeld. U kunt alleen gegevens over uzelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u door die persoon gemachtigd bent om de gegevens op te vragen.

Recht op aanpassen, aanvullen, afschermen of verwijderen van uw gegevens

Zijn uw gegevens onjuist of niet volledig? Dan kan GBKZ op uw verzoek uw gegevens aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt, waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, dan kunt u wel nog uw eigen verklaring in het dossier met de gegevens op laten nemen. Verder kan GBKZ in sommige gevallen uw gegevens afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen inzien.

Recht op het overdragen van uw gegevens

U mag GBKZ vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Dit moet natuurlijk wel wettelijk mogelijk zijn. Woont u bijvoorbeeld in Bloemendaal en blijft u daar ook wonen en wilt u dat GBKZ uw gegevens overdraagt aan de gemeente Lisse? Dan is dat niet mogelijk.

Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens. U kunt GBKZ dan vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit kan niet altijd. U moet in zo’n geval aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Recht op intrekken toestemming

Hebt u expliciet toestemming moeten geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan kunt u die toestemming te allen tijde weer intrekken. GBKZ moet dan stoppen met het verwerken van de gegevens.

Gebruikmaken van uw rechten

Als u gebruik wilt maken van één van uw rechten, dan kunt u als u in Heemstede of Bloemendaal woont uw verzoek sturen naar de Functionaris gegevensbescherming van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Dit kan op de volgende manieren:

Woont u in de gemeente Zandvoort? Dan kunt u de Functionaris gegevensbescherming benaderen via fg@zandvoort.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u ook met de Functionaris gegevensbescherming contact opnemen. Dit kan ook telefonisch via 14 023. Let wel op dat u de juiste gemeente aangeeft. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor zelf direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

GBKZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat GBKZ zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige heeft gebruikt? Of hebt u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via 14 023 of via privacy@heemstede.nl voor Heemstede en Bloemendaal of fg@zandvoort.nl voor Zandvoort.

GBKZ gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die GBKZ gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kan GBKZ onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.